Tewerkstelling op KRC Genk

18 maart 2013

Armoede wordt mede bepaald door het al dan niet hebben van werk! En voor het werkloos zijn kunnen er verschillende oorzaken zijn. Verschillende mensen zijn in armoede terecht gekomen door tegenslagen. Jongeren dreigen in armoede terecht te komen door een gebrek aan competenties en vaardigheden waardoor ze geen job vinden. Mensen krijgen omwille van strafbare feiten een alternatieve straf en hebben omwille van een niet blanco strafregister het moeilijk om werk te vinden. Anderen leven dan weer met een leefloon en zijn niet in orde met de sociale zekerheid.

De kracht van voetbal geeft hier een uitstekende mogelijkheid om verschillende trajecten te bewandelen die de kloof tussen enerzijds onderwijs of werkloosheid en anderzijds de arbeidsmarkt verkleinen. KRC Genk is “FRZA!” en geeft deze mensen met verschillende achtergronden en verhalen opnieuw kansen en stimuleert ze tot het streven naar een betere toekomst. De club doet dat via onderstaande trajecten:

Tewerkstelling van jongeren via “Brugproject”

Jongeren uit het deeltijds onderwijs worden, als zij nood hebben aan bepaalde competenties en vaardigheden, doorverwezen naar vzw “Groep Intro” waar gewerkt wordt rond de specifieke noden. Vzw “Groep Intro” heeft regelmatig nood aan een andere omgeving om lessen te geven en het stadion is hierbij de uitgelezen locatie. Via verschillende losstaande acties trachten we de jongeren bewust te maken dat men over bepaalde competenties dient te beschikken om te slagen in het leven en om te kunnen functioneren in een werkomgeving. Een speler of lid van de technische staf die uitleg geeft over werkethiek, waarden en normen plus verantwoordelijkheden…dat slaat elke keer opnieuw in op de jongeren.

Enkele van deze jongeren krijgen bovendien de unieke kans om in een brugproject te stappen waarbij ze binnen de dagelijkse werking van KRC GENK werkervaring op te doen. KRC Genk biedt hun een stageplaats binnen de dienst administratie, onderhoud of groendienst aan. Medewerkers van KRC zullen deze jongeren opvolgen en op de werkvloer begeleiden naar een reguliere tewerkstelling. Er wordt ook gewerkt rond de verdere ontwikkeling van hun competenties en vaardigheden.

Tewerkstelling artikel 60’er

Het kan gebeuren dat mensen niet in orde zijn met de sociale zekerheid omwille van verschillende redenen: vb na een faillissement komen zelfstandigen niet voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking. Kortom mensen die “nooit gewerkt” hebben, of met andere woorden nooit bijgedragen hebben aan de sociale zekerheid, kunnen geen werkloosheidsuitkering krijgen en komen dikwijls in de (kans)armoede en in de leefloonregeling terecht. Afhankelijk van hun leeftijd dienen zij een aantal arbeidsdagen (maanden/jaren) te bewijzen voor ze recht op een werkloosheidsuitkering krijgen.

Ook voor deze doelgroep gebruikt KRC Genk haar kennis, ervaring en troeven om een positieve rol te spelen in het leven van deze mensen. Een eerste optie is dat we voor potentiële kandidaten een mogelijkheid tot werken op KRC Genk zoeken (onderhoudsdienst, parkingwachters, enz…). Een tweede optie is dat wij binnen ons uitgebreid bedrijvennetwerk dit initiatief kenbaar maken en deze trachten te motiveren om eventueel bij een nieuwe vacature in hun bedrijf het voorgestelde profiel te overwegen. KRC voorziet in begeleiding van de tewerkstelling en eventuele doorstroming en dit in samenwerking met de trajectbegeleider van het OCMW.

Alternatieve straffen

Naast geld- en celstraffen, bestaan er ook alternatieve straffen. De autonome werkstraf bestaat uit een aantal uren onbezoldigd werk ten bate van de gemeenschap en wordt uitgesproken in correctionele zaken (voor misdrijven die worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar) of in politiezaken (voor overtredingen die worden bestraft met een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen). Er zijn een hele boel voorwaarden waaraan voldaan dient te worden, alvorens iemand een alternatieve straf mag en kan uitvoeren.

KRC Genk gelooft in tweede kansen en stelt zich kandidaat als “uitvoeringsplaats” voor altnernatieve straffen. Gedurende de competitie krijgen verschillende mensen de mogelijkheid om hun alternatieve straf op KRC Genk uit te voeren, hetzij onder strikte en continue begeleiding.

GERELATEERDE NIEUWSBERICHTEN

31 januari 2014

FRZA! lanceert nieuw tewerkstellingsproject

FRZA! lanceert "Score your goal"